தன்மை நவிற்சி அணி – இயல்பு நவிற்சி அணி

தன்மை நவிற்சி அணி என்பது எவ்வகைப் பொருளையும் அல்லது எச்செயலையும் உண்மையான முறையில் உள்ளபடி உள்ளதாக விளக்கும் சொற்களால் அமைவது. இது இயல்பு நவிற்சி அணி எனவும் கூறப்படும்.

  • உள்ளம் குளிர்ப்ப – நெஞ்சம் குளிர
  • ரோமம் சிலிர்க்க – ரோமம் சிலிர்க்க
  • உரை தள்ள – வார்த்தை வராமல் தடுமாற
  • விழிநீர் அரும்ப – விழிநீர் சிந்த
  • தன்னையே மறந்து நின்றாள் – தன்னை மறந்து நின்றாள்

இங்கு எந்த உவமானமோ, அன்றி உவமேயமோ, அல்லது மிகைப்படுத்தலோ இல்லாததைகக் காண முடிகிறது.

  • உள்ளதை உள்ளபடி இயல்பாகக் கூறும்
  • மிகைப்படுத்தல் இருக்காது
  • உதாரணம் இருக்காது
  • உருவகப் படுத்தல் இருக்காது
  • சொல்வதில் அணிக்கேயுரிய அழகு காணப்படும்

எ.கா.1

இருந்து முகந் திருத்தி
ஈரோடு பேன் வாங்கி
விருந்து வந்ததென்று விளம்ப
வருந்தி ஆடினாள் பாடினாள்
ஆடிப் பழமுறத்தால்
சாடினாள் ஓடோடத்தான்

இக்கவிதை வரிகளில் உருவக அணியோ அன்றி உவமை அணியோ இல்லாததைக் காண முடிகிறது.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: