தமிழ் இலக்கணம்

தமிழ் மொழி, இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ் மற்றும் நாடகத் தமிழ் என மூன்று பிரிவுகளை உடையது. இவையே முத்தமிழ் என அழைக்கப்படக் காரணமாக விளங்குகிறது. நம் முன்னோர் முத்தமிழின் பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே இலக்கணம் அமைத்தனர். அகத்தியம் முத்தமிழுக்கும் உரிய இலக்கண நூல் என்பர். இருப்பினும், பொதுவாக தமிழ் இலக்கணம் என்பது இயற்றமிழ் இலக்கணத்தைக் குறிப்பதாயிற்று. செய்யுள் மற்றும் உரைநடை ஆகியவற்றின் தொகுதி இயற்றமிழாகும். தொல்காப்பியம் இயற்றமிழில் கிடைத்துள்ள மிகப்பழைய இலக்கண நூலாகும். பைந்தமிழ் இலக்கணம் ஐந்து வகை. அவை,

  1. எழுத்து
  2. சொல்
  3. பொருள்
  4. யாப்பு
  5. அணி

அறிஞர்கள் தமிழ் இலக்கணத்தை மூன்று இலக்கணம் என்றும் ஆறு இலக்கணம் என்றும் ஏழு இலக்கணம் என்றும் வகைப்படுத்துவர்.

தமிழ் இலக்கணப் பகுப்புகள் காலப்பாதையில் விரிந்தன.
  • முத்தமிழ்
இயல், இசை, நாடகம்
இயல்-தமிழ் இலக்கண விரிவு
  • 3 பிரிவு
எழுத்து, சொல், பொருள்

இயல்தமிழ் இலக்கணத்தில் எழுத்து. சொல் ஆகிய இரண்டும் தமிழ்மொழியின் இயல்பைக் கூறுவன. பொருள் இலக்கணம் தமிழரின் வாழ்வியல் பாங்கைக் கூறுவது. அத்துடன் தமிழ் இலக்கியங்கள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன என்னும் செய்தியையுமை கூறுகின்றன.

தொல்காப்பியம் தமிழ் இலக்கணத்தைத் தமிழ்மரபில் பகுத்துக் கண்டது. பின்னர் பொருள் இலக்கணம் ஐந்தாகப் பிரிந்தது. பிரிவில் தமிழ்மரபு இருந்தது. பிரிப்பின் சேர்க்கையில் தமிழ்மரபோடு வடமொழி மரபும் ஒட்டிக்கொண்டது. இப்படி விரிந்தவையே பாகுபாட்டுப் பிரிவுகள்.

தொல்காப்பியர் தமிழ் இலக்கணத்தை இவ்வாறு மூன்று பகுதிகளாகக் கண்டார். இதில் உள்ளுறை உவமம், ஏனை உவமம் பற்றிய குறிப்புகளும் உள்ளன. இவை அணியிலக்கணத்துக்கு அடிப்படை. யாப்பியல் என்னும் பகுதி யாப்பிலக்கணத்துக்கு அடிப்படை.

  • 4 பிரிவு
எழுத்து, சொல், பொருள். யாப்பு
  • 5 பிரிவு – வீரசோழியம்
எழுத்து, சொல், பொருள். யாப்பு, அணி
  • 6 பிரிவு – வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள்
எழுத்து, சொல், பொருள். யாப்பு, அணி, புலமை
Nature Glitter Graphics Dividers | GraphicsGrotto.com

ஆகு பெயர்

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: